Tag rolnik indywidualny

Rolnik indywidualny – jak definiuje go ustawa?

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego tak definiuje rolnika indywidualnego: „Art. 6.1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze…