Polityka prywatności

Polityka prywatności nie stanowi w pełni uniwersalnego dokumentu i wymaga dostosowania
w zależności od stosowanych przez Administratora narzędzi i rozwiązań, a także w zakresie
celów przetwarzania

I Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie e-ropczyce.pl (dalej: Serwis).
 • 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest [nazwa i adres Administratora] (dalej: Administrator).
 • 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 • 4. Zbierane przez Administratora dane będą: – przetwarzane zgodnie z prawem, – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. rejestracji konta, weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta
Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);


b. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania
pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


c. promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów
poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile
Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art.
6 ust. 1 lit. a RODO);


d. udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością
Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za
pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),


e. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


f. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f

W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
  Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności
  z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż
  3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
  zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
  dokonano przed tym wycofaniem.
  IV. Informacje o przetwarzaniu
 3. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
  systemy i rozwiązania informatyczne,
  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  f. kancelariom prawnym.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
  V. Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
  w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
  do profilowania.
  VI. Postanowienia końcowe
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 4. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
  dostępny w Serwisie.