Zarys programu wyborczego Kazimierza Moskala i jego ekipy

Już wkrótce na naszym portalu wywiad z kandydatem na Burmistrza Ropczyc, Kazimierzem Moskalem. Dziś prezentujemy zarys – kilka wybranych zagadnień programu wyborczego, skonstruowanego, co podkreśla kandydat, przez całą ekipę startującą do wyborów na radnych Gminy i Powiatu. Kompletny program wyborczy, rozszerzony o wiele zadań i projektów, ujętych konkretnie i szczegółowo, przedstawiany będzie na spotkaniach z elektoratem – od przyszłego tygodnia.

Image Not Found

Wybrane zagadnienia z programu wyborczego Kazimierza Moskala:

RODZINA
· Rozbudowa sieci gminnych żłobków i przedszkoli,
· Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych i samotnych ( kluby seniora, promocja
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, taxi-senior, likwidacja barier architektonicznych, większa liczba ławek na placach i na chodnikach),
· Stwarzanie mieszkańcom warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego (Otwarte Strefy)
Aktywności, place zabaw w każdej miejscowości, większa możliwość korzystania z obiektów
sportowych i szkolnych sal gimnastycznych,
· Łatwiejsze udostępnianie mieszkańcom gminnych obiektów na organizację zajęć
rekreacyjnych, oświatowych, kulturalnych,
· Budowa nowoczesnej biblioteki z Centrum Konferencyjnym, kino plenerowe,
· Tworzenie korzystnych warunków mieszkaniowych dla rodzin,
· Wspieranie i współpraca ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, w tym patriotycznymi,
· Uczciwy podział oraz wydawanie gminnych środków finansowych na rzecz organizacji i
stowarzyszeń wg. przejrzystych, jawnych kryteriów (algorytm).

BEZPIECZEŃSTWO
· Rozwój infrastruktury drogowej: drogi, skrzyżowania, ronda, chodniki, ścieżki rowerowe,
parkingi, oświetlenie itp,
· Odpowiedzialna polityka gospodarki wodno-ściekowej,
· Ochrona przeciwpowodziowa,
· Usprawnienie systemu odbioru odpadów,
· Wspieranie działań ekologicznych,
· Usprawnienie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
· Wspieranie i ścisła współpraca z samorządem wojewódzkim w celu zrealizowania budowy
węzła autostradowego w Ostrowie- skomunikowanie dróg lokalnych z autostradą,
· Wspieranie i ścisła współpraca z samorządem wojewódzkim w celu zrealizowania rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 986 (wiadukt nad linią kolejową 91, budowa mostu na rzece Wielopolka),
· Dążenie do systemu współpracy Gmin i Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego wspierającego rozwój lokalny
· Rozwój strefy przemysłowej,
· Odbudowa transportu lokalnego,
· Centrum Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
· Wykorzystanie walorów turystycznych Ziemi Ropczyckiej (trasy i szlaki turystyczne,
agroturystyka, ścieżki rowerowe, konne trasy jazdy terenowej, rozwój bazy kultu religijnego,
pola namiotowe, baza noclegowa, punkt widokowy w Chechłach itd),
· Próba wdrożenia różnych projektów wykorzystujących potencjał i zaangażowanie
mieszkańców (wykorzystanie miejsca targowego dla lokalnej wymiany produktów , „wioski
owocowe”, „ropczycki szlak owocowy”, „zagrody agroturystyczne”, „produkcja strojów
ludowych”, „ chłopskie jadło”, „konne trasy jazdy terenowej” itd)
· Promowanie oraz docenianie aktywnych, twórczych postaw przedstawicieli różnych
środowisk, w tym nauczycieli i uczniów (system wyróżnień, nagród i stypendiów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *