Ważne dla opiekunów i rodzin osób wymagających ciągłej opieki

Gmina Ropczyce otrzymała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce wskutek czego projekt został wybrany do dofinansowania. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę 𝟱𝟳𝟬 𝟮𝟴𝟱,𝟲𝟴 zł z czego 𝟱𝟰𝟭 𝟳𝟳𝟭,𝟰𝟬 zł to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027.

Image Not Found

Głównym celem założonym do zrealizowania jest poprawa dostępu do wysokiej jakości zindywidualizowanych usług o charakterze społecznym.

Zorganizowane zostaną usługi opiekuńcze umożliwiające pozostanie w dotychczasowym środowisku osobom wymagającym opieki oraz usługi asystenckie umożliwiające podtrzymanie i wzmocnienie aktywności osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2024 r. do grudnia 2025 r. przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach.

 Projekt skierowany jest do osób oraz rodzin/opiekunów osób: 

  • doświadczających wykluczenia społecznego i zagrożonych ubóstwem
  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i osoby z całkowitymi zaburzeniami rozwojowymi;
  • osób starszych ze schorzeniami wymagającymi ciągłej opieki

Celem projektu jest:

  • zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych;
  • wspomaganie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez zapewnienie im tzw. „opieki wytchnieniowej” (na czas ich pobytu w szpitalu, sanatorium, urlopu, konieczności załatwienia spraw urzędowych itp;
  • realizacja usługi asystenckiej zwiększającej mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózku inwalidzkim) lub niewidomych/niedowidzących poprzez sfinansowanie im zakupu i szkolenia psa asystującego 

Usługi opiekuńcze świadczone będą osobom niesamodzielnym w miejscu ich zamieszkaniaZakres usług i wymiar godzin będzie określony indywidualnie przez pracownika socjalnego w porozumieniu z osobą niesamodzielną i/lub jej opiekunem faktycznym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze będą świadczone zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika, w tym: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *