Starosta Piotr Kapusta: „Spokój, współpraca, merytoryczność”

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, która odbyła się 6 maja, to przede wszystkim wybór Starosty, Wicestarosty, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami najważniejszą funkcję w powiecie powierzono Piotrowi Kapuście.

Image Not Found

Zdj. Tv Sędziszów Młp.

Obrady otworzył Radny-Senior, Józef Drozd. Powitał wszystkich zebranych, m.in. Burmistrza Sędziszowa Młp. Bogusława Kmiecia, Burmistrza-Elekta Ropczyc Kazimierza Moskala, Wójta Wielopola Skrzyńskiego, Marka Tęczara. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji
  2. Ślubowanie Radnych
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  5. Wybór Starosty Powiatu
  6. Wybór Wicestarosty Rady Powiatu
  7. Wybór Członków Zarządu
  8. Powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  9. Zamknięcie sesji.

Radny Senior Józef Drozd odebrał ślubowanie Radnych: „Uroczyście ślubuję; rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej”.

Radni ślubowali dodając formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Następnie przeprowadzono wybory Przewodniczącego Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Zgłoszono jedną kandydaturę: Marka Flisa, który stosunkiem głosów 14 – za, 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących się, został nowym przewodniczącym. Od tego momentu prowadził on obrady. Powiedział, że będzie się starał, by były one zawsze merytoryczne i spokojne. Poprosił też Radnych o uczczenie minutą ciszy zmarłego lekarza Bogdana Solarskiego.

Przewodniczący Marek Flis zarządził wybory Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Halina Poręba (14 –za, 0-przeciw, 5-wstrzymujących się) i Stanisław Wrona (12-za, 0- przeciw, 6- wstrzymujących się, 1- nieważny).

Wybór Starosty był chyba tym najważniejszym punktem programu. Zgodnie z oczekiwaniami zaproponowano kandydaturę Piotra Kapusty. W głosowaniu 14 Radnych udzieliło mu poparcia, 5 wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Tym samym Piotr Kapusta został nowym Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Po wyborze powiedział, że jest otwarty na współpracę z całą Radą. Przypomniał, że przez 9 lat uczestniczył w pracach samorządu Gminy Sędziszów Młp.: „Wierzę, że nauki, jakie przez ten czas nabyłem, uda nam się wprowadzić tutaj, w Starostwie. (…) Starostwo oczekuje spokoju, współpracy, merytoryki i wierzę, że będę mógł to wspólnie z wami osiągnąć”.

Starosta zwrócił się też bezpośrednio do Radnych z Klubu SiG: „Nie jesteście dla mnie, koleżanki i koledzy, żadną opozycją, jesteście Klubem mniejszościowym, ludźmi, którzy tak samo jak ja starali się o to, aby dla wspólnoty, dla małej ojczyzny budować. (…) I wierzę, że się nam to wszystko wspólnie uda”.

Kolejnym punktem sesji było powołanie Wicestarosty. Kandydaturę Jacka Roga, byłego Komendanta Straży Pożarnej i zastępcę wójta Gminy Ostrów, zgłosił Starosta P. Kapusta. Stosunkiem głosów 15- za, 1- przeciw, 3- wstrzymujące się, Jacek Róg został Wicestarostą Powiatu.

Nowy Wicestarosta podziękował za zaufanie i poparcie, dodając najważniejsze chyba na tej sesji zdanie: „Budujmy bez kłótni!”.

Następnie Rada dokonała wyboru 3 nieetatowych Członków Zarządu. Funkcje tę będą pełnić:

Józef Drozd (13-za, 4-przeciw, 2-wstrzymujące się)

Andrzej Bączkowski (12-za, 3-przeciw, 4-wstrzymujące się)

Sławomir Bezara (12-za, 2-przeciw, 5-wstrzymujących się)

Ostatni punkt sesji to powołanie Komisji Rewizyjnej, czyli organu kontrolującego działalność Zarządu. Przewodniczącym został, wybrany jednogłośnie, Dariusz Skórski. Wiceprzewodniczącą wybrano Agnieszkę Rachwalską (16-za, 2-przeciw, 1-wstrzymujący się). Funkcję Sekretarza  Komisji powierzono Zofii Szybisty (wybrana jednogłośnie), a Członkowie to: Bogusław Wójcik (wybrany jednogłośnie) i Wiesław Rygiel (16-za, 0-przeciw, 3-wstrzymujące się).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *