Rolnik indywidualny – jak definiuje go ustawa?

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego tak definiuje rolnika indywidualnego:

„Art. 6.1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

1a. Do okresu o którym mowa w ust. 1 zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa  w ust. 1.”

Rolnik indywidualny musi więc spełniać łącznie trzy warunki: być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą użytków rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha i nie większej niż 300 ha, prowadzić to gospodarstwo rolne nie krócej niż 5 lat, i mieszkać w gminie, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne też co najmniej 5 lat.

Dokumentem potwierdzającym prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie, którego druk udostępnia notariusz (dokumentu nie podbija się w gminie), a w którym nabywca podaje łączną powierzchnię gospodarstwa oraz powierzchnię użytków rolnych. Obliczając powierzchnię użytków rolnych należy pamiętać, że do tej powierzchni nie wlicza się gruntu klasyfikowanego jako Ls, B, Bi, Bp, dr czy N, czyli lasów, działek czysto budowlanych czy dróg.

 I jeszcze kilka słów o współwłasnościach.  Jeśli nabywca jest współwłaścicielem nieruchomości rolnych, w oświadczeniu podaje powierzchnię odpowiadającą udziałowi we współwłasności, a w przypadku współwłasności łącznej – łączną powierzchnię nieruchomości. W tłumaczeniu na język prostszy, pan Kowalski jest współwłaścicielami do  1/2 części działki o powierzchni łącznej 0,60 ha, a więc jego udział to 0,30 ha i taką powierzchnię musi uwzględnić w oświadczeniu. Ale jeśli p. Kowalski jest właścicielem wraz z małżonką na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (współwłasność łączna)  nieruchomości rolnej o powierzchni 0,60 ha, to w oświadczeniu uwzględnia całą powierzchnię działki czyli 0,60 ha.

 Kolejny warunek to prowadzenie gospodarstwa rolnego co najmniej 5 lat. Tego wyjaśniać chyba nie trzeba.

 I ostatni – to zamieszkiwanie w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, przez okres co najmniej 5 lat. Potwierdzeniem zamieszkania jest zaświadczenie z gminy. Należy tylko pamiętać, że gmina w zaświadczeniu potwierdza zameldowanie na pobyt stały.  Jeśli więc pan Kowalski jest właścicielem domu, w którym mieszka i gospodarstwa rolnego, które leżą na terenie gminy Wielopole, ale zameldowany jest w mieszkaniu w  Ropczycach,  a na terenie gminy Ropczyce nie posiada żadnych nieruchomości rolnych, to rolnikiem indywidualnym już nie jest.

Na koniec, jeśli działkę rolną chce zakupić małżeństwo (na wspólność ustawową majątkową małżeńską), wystarczy jeśli tylko jeden z małżonków spełnia łącznie! wszystkie warunki.

 O jakie dokumenty poprosi notariusz? Oświadczenie rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu, świadectwo ukończenia szkoły, może również poprosić o wypis z rejestru gruntów lub numer księgi wieczystej, żeby zweryfikować informacje podane w oświadczeniu. Trzeba bowiem wiedzieć, że osoba która złożyła nieprawdziwe oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej, a co najważniejsze, umowa sporządzona niezgodnie z przepisami jest umową nieważną.  Rolnik, który nabył działkę rolną traktowany jest jak każdy nabywca nieruchomości rolnej (kilka o tym słów w poprzednim artykule).

 I jeszcze wyjątki. Kiedy rolnik indywidualny mimo, że spełnia wszystkie warunki, może kupić nieruchomość rolną tylko warunkowo? Jeśli nabywana nieruchomość nie leży w gminie, gdzie kupujący ma gospodarstwo rolne ani w gminie z nią graniczącej. Przykład: pan Kowalski  ma gospodarstwo na terenie gminy Wielopole, ale chce kupić działkę o powierzchni 0,40 ha koło Przeworska. W takim wypadku  Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *