Jak nabyć nieruchomość powyżej 1ha?

Dla rolnika indywidualnego to właściwie żaden problem, kupuje taki areał do gospodarstwa rolnego, oczywiście   z zakazem zbycia przez kolejne 5 lat.  Jeśli jednak taka działka leży na terenie gminy, która nie graniczy z gminą zamieszkania rolnika, prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa.

Image Not Found

Procedura w przypadku nie-rolnika jest trochę dłuższa. Nabycie takiej nieruchomości wymaga uzyskania zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  Z wnioskiem do KOWR może wystąpić zarówno zbywca jak i nabywca. Informacje dotyczące przebiegu tej procedury, a również  wszelkie niezbędne druki i formularze znajdują się na stronie internetowej KOWR. Zgoda wydawana jest w drodze decyzji, od której stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Tak więc po dwóch tygodniach  niezbędne jest uzyskanie w KOWR ostateczności decyzji, chyba że przed jej wydaniem i zbywca i nabywca złożą pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, wtedy decyzja (również ta odmowna) jest ostateczna z dniem jej wydania.  Wniosek należy uzupełnić starannie i precyzyjnie, ponieważ w decyzji znajdą się informacje:  kto wystąpił z wnioskiem, kto nabywa działkę (imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania), dane działki (numer, obszar, dokładne położenie) i cena.  Jeśli więc KOWR dał zgodę, aby pan Kowalski kupił od pana Nowaka działkę nr 2 obszaru 1,10 ha w Brzezinach za cenę 40.000 zł, to nie ma możliwości, aby pan Kowalski nabył  działkę z małżonką i przy okazji dokupił jeszcze od pana Nowaka działkę nr 3 obszaru 0,20 ha (bo leży tuż obok działki nr 2) za dodatkowe 2.000 zł.

 Należy pamiętać, że zgoda KOWR jest ważna rok od dnia, w której decyzja ją wyrażająca stała się ostateczna. I jeszcze jedna istotna informacja. Jeżeli nabywa się działkę o powierzchni od 0,30 ha do 1 ha położoną w granicach administracyjnych miasta, nie ma zakazu jej zbycia (o czym we wcześniejszych artykułach). Nabywając nieruchomość o powierzchni 1 ha i większej położoną na obszarze miasta,  przez kolejne 5 lat nie można jej sprzedać, podarować osobie obcej ani wydzierżawić  bez zgody KOWR w Warszawie, wyjątkiem jest zbycie na rzecz osoby bliskiej.

Sama ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego od 05.10.2023r. nieco się zmieniła.  Rozszerzono katalog osób bliskich o ojczyma, macochę i rodziców małżonka (w gronie tym nie znaleźli się jednak synowa ani zięć). Dodano art. 4eainformujący, iż osoba która składa nieprawdziwe oświadczenie, że jest rolnikiem indywidualnym, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Dopisano również kilka dodatkowych wyłączeń, gdy nabywca nieruchomości rolnej nie ma zakazu jej zbycia przez 5 lat od dnia jej nabycia, m.in. o nieruchomości:  

– zbywane lub oddane w posiadanie parkowi narodowemu na cele związane z ochroną przyrody, w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego,

nabytej od małżonka w trakcie trwania małżeństwa – jeśli nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem była własnością jednego z małżonków lub wchodziła w skład ich wspólności majątkowej małżeńskiej,

nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa – jeśli nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem wchodziła w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi,   

nabytej przez zasiedzenie,

nabytej w okresie od 30.04.2016r. do 25.06.2019r. od osoby bliskiej,

co do której, po jej nabyciu, uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nabyta nieruchomość jest przeznaczona na cele inne niż rolne.

Ważna zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego wynikła z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17.10.2023r. Jeśli nabywca nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,30 ha podzielił ją geodezyjnie i wydzielił działki poniżej 0,30 ha, to do działek takich nie stosuje się przepisów ustawy, czyli właściciel nie ma zakazu ich zbycia i nie musi występować do KOWR o zgodę na ich zbycie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *