Będą drogi Pod Pałacem. Znamy szczegóły umowy

Gmina Ropczyce wybuduje drogi na osiedlu Pod Pałacem. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę z wykonawcą tego zadania, firmą Eurovia z Ropczyc.

Image Not Found

Budowa trzech odcinków: ulicy Alabastrowej, ul. Rubinowej i drogi bocznej od tej ulicy rozpocznie się wiosną tego roku. Inwestycja kosztować będzie ponad 𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐲 𝟑𝟖𝟎 𝐭𝐲𝐬. 𝐳ł. z czego 2 mln. Gmina pozyskała w zeszłym roku z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Planowany termin zakończenia prac to koniec września tego roku.

Poniżej kilka zapisów z umowy:

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap budowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w ramach zadania pn. „Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach”, na następujących odcinkach:
1/ Odcinek A: Budowa drogi gminnej o szerokości jezdni 5,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+300 (długość odcinka 300mb)
2/ Odcinek B: Budowa drogi gminnej o szerokości jezdni 4,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+056 (długość odcinka 56mb)
3/ Odcinek D: Budowa drogi gminnej o szerokości jezdni 5,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+600 (długość odcinka 600mb)
4/ Zakres robót obejmuje wykonanie:
– robót przygotowawczych
– robót ziemnych
– kanalizacji deszczowej na odcinkach D13b-D24c oraz D15b-D9c (kolektor na tych odcinkach wykonać z rur o średnicy 315mm, przykanaliki z rur o średnicy 200mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm)
– koryta pod konstrukcję jezdni dróg
– podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr.

– 30cm podbudowy z kruszywa łamanego gr. w-wy 30cm
– krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem
– warstwy wiążącej gr. 7cm
– warstwy ścieralnej gr. 5cm
– wykonanie robót wykończeniowych
2. Zakres robót w tym etapie nie obejmuje budowy chodników i oświetlenia.(…)
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

10. Wymagany okres gwarancji minimum 3 lata liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.(…)

Oferty

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2383993,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3441860,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2383993,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *